piektdiena, 2012. gada 23. marts

Briesmīgais Kaķis / Уродливый Кот

Mēs pareizi dzīvojam šajā pasaulē, ja pareizi mīlam to...
Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его...

Foto: http://www.proza.ru/pics/2011/11/20/143.jpg

Katrs mūsu mājas iedzīvotājs zināja, cik Briesmīgs bija mūsu Vietējais Kaķis.
Каждый обитатель нашего дома знал, насколько Уродливый был наш Местный Кот.

Briesmīgais kaķis šai pasaulē mīlēja trīs lietas: cīņu par izdzīvošanu, "jebkā, kas gadīsies" apēšanu un, teiksim tā, mīlestību. Šo lietu kombinācija plus bezpajumtes dzīvošana mūsu pagalmā atstāja uz Briesmīgā Kaķa ķermeņa nedzīstošas pēdas.
Уродливый Кот любил три вещи в этом мире, а это: борьба за выживание, поедание «чего подвернётся» и, скажем так, любовь. Комбинация этих вещей плюс бездомное проживание на нашем дворе оставила на теле Уродливого Кота неизгладимые следы.

Iesākumam. Briesmīgajam Kaķim bija tikai viena acs. Tai pašā pusē nebija arī auss, bet kreisā kāja bija kādreiz bijusi lauzta un saaugusi nesaprotamā leņķī, pateicoties kam radās iespaids, ka kaķis visu laiku gatavojas pagriezties ap stūri. Astes nebija. Palicis vien mazs stumbaciņš ar pušķi galā. Un ja nebūtu to daudzo rētu, kas pārklāj Briesmīgā Kaķa galvu un plecus, viņu varētu pat saukt par tumši pelēku strīpainu kaķi.
Для начала. Уродливый Кот имел только один глаз. С той же самой стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то сломана и срослась под каким-то невероятным углом, благодаря чему создавалось впечатление, что кот всё время собирается повернуть за угол. Его хвост отсутствовал. Остался только маленький огрызок с кисточкой на конце. И, если бы не множество шрамов, покрывающих голову и даже плечи Уродливого Кота, его можно было бы назвать темно-серым полосатым котом.

Katram, kurs kaut reizi paskatījies uz viņu, bija viena un tā pati reakcija: "Cik gan Briesmīgs Kaķis!" Bērniem kategoriski tika aizliegts viņu aiztikt. Pieaugušie meta tam ar akmeņiem, lai padzīto to prom un cirta tā priekšā ciet durvis, lai viņš neieietu dzīvoklī. Mūsu sētniece lēja uz to ūdeni no šļūtenes, kad viņš centās viņai tuvoties.
У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та же реакция: «До чего же УРОДЛИВЫЙ кот!». Всем детям было категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали в него камни во дворе, чтобы отогнать подальше и захлопывали перед его носом дверь, чтобы он не мог войти в квартиру. Наша дворничиха поливала его из шланга, когда он пытался к ней подойти.

Dīvaini, bet Briesmīgais Kaķis reaģēja vienmēr vienādi. Ja viņam lēja virsū ūdeni - viņš pacietīgi mirka, kamēr mocītājam neapnika šī izklaide. Ja viņam ar kaut ko meta - viņš glaudās gar kājām, it kā lūdzot piedošanu. Ja viņš redzēja bērnus, viņš klupdams krizdams skrēja pie tiem un ar galvu glaudās pie rokām, skaļi murrājot, izlūdzoties maigumu. Ja kāds tomēr viņu paņēma rokās, viņš tūdaļ sāka zīst blūzītes stūri, pogu vai kaut ko citu, ko varēja aizsniegt.
Удивительно, но Уродливый Кот всегда проявлял одну и ту же реакцию. Если его поливали из шланга — он покорно мок, пока мучителю не надоедала эта забава. Если в него бросали что-то — он тёрся о ноги, как бы прося прощения. Если он видел детей, он стремглав бежал к ним и тёрся головой о руки и громко мурлыкал, выпрашивая ласку. Если кто-нибудь все-таки брал его на руки, он тут же начинал сосать уголок блузки, пуговицу или что-нибудь другое, до чего мог дотянуться.

Bet kādu reizi Briesmīgais Kaķis satikās ar kaimiņu suņiem. No sava loga sadzirdēju suņu rejas, kaķa kliedzienus pēc palīdzības un suņu saimnieku komandas: "Fas!", un tūliņ pat metos palīgā. Kad pie viņa pieskrēju, Briesmīgais kaķis bija briesmīgi saplosīts, viss asinīs un gandrīz miris. Viņš gulēja, sarāvies čokurā. Viņa mugura, kājas, ķermeņa pakaļējā daļa bija zaudējušas formu. Viņa dzīve tuvojās noslēgumam. Asara tecēja pār viņa purnu.
Но однажды Уродливый Кот нарвался на соседских собак. Из своего окна я услышала лай псов, его крики о помощи и команды «фас!» хозяев собак, и тут же бросилась на помощь. Когда я добежала до него, Уродливый Кот был ужасно искусан, весь в крови и почти что мёртв. Он лежал, свернувшись в клубок. Его спина, ноги, задняя часть тела совершенно потеряли свою первоначальную форму. Его жизнь подходила к концу. След от слезы пересекал его морду.

Kamēr nesu viņu mājās, viņš gārdza.
Пока я несла его домой, он хрипел.

Es skriešus nesu viņu mājās!!
Я бегом несла его домой!!

Vairāk par visu baidījos kaitēt viņam vēl vairāk. Bet viņš pa to laiku centās zīst manu ausi...
И больше всего боялась повредить ему ещё больше. А он тем временем пытался сосать моё ухо...

Es apstājos un, aizrīdamās ar asarām, piespiedu viņu sev klāt. Kaķis ar savu galvu pieskārās manai plaukstai, viņa zelta acs pavērās uz manu pusi, un es sadzirdēju... murrāšanu!!! Pat ciešot tik briesmīgas sāpes, Kaķis lūdza tikai vienu - drusciņu Mīlestības! Iespējams, drusciņu Līdzcietības... Un tai brīdī es domāju, ka tā ir mīlošākā radība no visām, ko esmu savā dzīvē sastapusi. Vismīlošākā un iekšēji - vis-visskaistākā. Viņš tikai skatījās uz mani, pārliecināts, ka es spēšu mazināt viņa sāpes.
Я остановилась и, задыхаясь от слёз, прижала его к себе. Кот коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся в мою сторону, и я услышала ... мурлыкание!! Даже испытывая такую страшную боль, Кот просил об одном — о капельке Любви! Возможно, о капельке Сострадания... И в тот момент я думала, что имею дело с самым любящим существом из всех, кого я встречала в моей жизни. Самым любящим и внутренне — самым-самым красивым. Он только смотрел на меня, уверенный, что я сумею смягчить его боль.

Briesmīgais Kaķis nomira manās rokās pirms es tiku līdz mājai, un es ilgi sēdēju pie savām durvīm, turot viņa vēl silto ķermeni klēpī.
Уродливый Кот умер на моих руках прежде, чем я успела добраться до дома, и я долго сидела у своего подъезда, держа его ещё тёплое тело на коленях.

Pēc tam es daudz domāju par to, kā viens nelaimīgs kroplītis spēja mainīt manus priekšstatus par to, kas ir patiesi tīra dvēsele, patiesa un bezgalīga mīlestība. Tā tas arī bija patiesībā. Briesmīgais Kaķis pavēstīja man par līdzcietību vairāk, nekā tūkstošiem grāmatu, lekciju vai sarunu. Un es vienmēr būšu viņam pateicīga. Viņam bija sakropļots ķermenis, bet man bija apskādēta dvēsele. Pienāca arī mana kārta mācīties mīlēt patiesi un dziļi. Sniegt mīlestību savam tuvākajam bez atlikuma.
Впоследствии я много размышляла о том, как один несчастный калека смог изменить мои представления о том, что такое истинная чистота духа, верная и беспредельная любовь. Так оно и было на самом деле. Уродливый Кот сообщил мне о сострадании больше, чем тысяча книг, лекций или разговоров. И я всегда буду ему благодарна. У него было искалечено тело, а у меня была поцарапана душа. Настало и для меня время учиться любить верно и глубоко. Отдавать любовь ближнему своему без остатка.

Lielākā daļa no mums grib būt bagātāki, veiksmīgāki, būt spēcīgi un skaisti.
Большинство из нас хочет быть богаче, успешнее, быть сильными и красивыми.

Bet es vienmēr tiekšos uz vienu - mīlēt, kā Briesmīgais Kaķis...
А я буду всегда стремиться к одному — любить, как Уродливый Кот...

Mēs pareizi dzīvojam šajā pasaulē, ja pareizi mīlam to!
Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его!


Šo tekstu kāds bija iekomentējis Delfi.ru pie raksta par Bolderājā kanalizācijas akā atrasto suņuku. Tas neatstāj vienaldzīgu...
U komanda

8 komentāri:

 1. Lai šādi gadījumi neatkārtotos, mums būtiski jāmaina tas, kā skatāmies uz dzīvniekiem.
  Pārpildītās patversmes, n-tie bezpajumtes kaķi pilsētās un sabraukti ceļmalās ir rezultāts tam, ka viņi ir brīvi vairojama un tirgojama "manta", ko cilvēki izvēlas kā apģērbu veikalā. Būdami ievilkti cilvēku radītā pasaulē, ģenētiski pārveidoti dažādās šķirnēs, viņi mūža garumā ir pilnībā no mums atkarīgi un atšķirībā no cilvēkbērniem neizaugs patstāvīgai dzīvei.

  Ja nevēlamies, ka viņi ir cilvēkam pakļauts īpašums (ar dažādām no tā izrietošām sekām), neredzu citu variantu kā vien pārtraukt viņus mērķtiecīgi "ražot". Tā vietā - sterilizēt un adoptēt patversmēs nonākušos.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. piekrītu visam teiktajam, protams, šie saucamie bezsaimnieka dzīvnieki ir cilvēka patvaļas un neapdomīgas rīcības rezultāts. Vienīgi valstiski ir tik grūti ko panākt jomā, kas nav valsts prioritāte :(

   Dzēst
 2. Smagi... mums te pāri dzelzceļam, pa ceļam uz Salaspili, ārkārtīgi savairojušies kaķi, it sevišķi pēc pēdējās vasaras. Cilvēki nāk, viņus baro, tādi gandrīz apaļi uzbaroti... bet, kad es iedomājos, ka katrs otrais no tiem drīz ''saražos'' vēl kādus 5-6... pilnīgi rokas nolaižas. Vai tie, kas baro, nevar katrs pa vienam ņemt pie sevis mājās un sterilizēt un nodrošināt normālu dzīvi, ja jau tādi kaķu draugi... Nu vārdu sakot, kaut kāds apburtais loks. Vai pašvaldība nekā nav par to atbildīga, kas notiek viņu pilsētā... Ļoti grūti uz to visu noskatīties.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. tie, kas baro ielas kaķus, lielākoties arī savās mājās ir apauguši ar pieņemtajiem kaķiem :( Vienīgais risinājums ir tos sterilizēt - varbūt kļūdos, bet vai Salaspilī gadījumā netiek organizēta bezsaimnieka kaķu sterilizācija? Tad noteikti vajadzētu pieteikt šo kaķu grupu pašvaldībā - vismaz vairošanās tiktu pārtraukta.

   Dzēst
 3. apraudājos lasot :((((
  skumji, bet patiesība.
  Un pie mūsu mājas līdzīgi kā Aija stāsta.
  Pagājušo gadu sabērnojās kaķene. 6 masuļi. apkārtmājas tantuki, traukus nolikuši un tik baro. mātes sen vairs nav. nezinu kur pazuda. bet seši mazie, nu jau kārtīgi brangi kaški tā arī dzīvo pamestajā ēkas pagrabā. un ja šie tūlīt sāks vairoties. ārprāts. te drīz būs kaķu ferma. ja jau reiz ir ar ko barot to kaķus, tad tiešām labāk būtu uz māju katrs tantuks paņēmis un basta.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Jā, stāsts ir ļoti emocionāls un skarbs - bet kur vēl patiesāk atspoguļot cilvēces kā radības kroņa rīcību :(
   Ar to paņemšanu uz māju jau netiek nekas atrisināts - tukšajā vietā tūlīt tiks izmests nākamais minka. Sterilizēto kaķu kolonijās viens no plusiem ir tas, ka tie nepieņem citus kaķus - tā teikt teritorija aizņemta - un arī paši savā starpā vairs nevairojas.
   Vietās, kur pašvaldība nerisina šo jautājumu, iedzīvotājiem, namu apsaimniekotājiem u.c. pašiem ir vērts padomāt, vai nav lētāk samesties un sterilizēt sava pagalma minčus un tad skatīties uz veseliem, labi barotiem kaķiem, nekā vairot slimus, tad mēģināt tos slaktēt un visbeidzot sadzīvot ar žurkām, kas noteikti ir daudz neomulīgāk par kaķiem...

   Dzēst
 4. Mani vairāk šajā visā dusmas uzdzina suņu saimnieku izdarības.Cerams, ka viņi paši nonāks līdzīgā situācijā kaut vai esot kā bomžiem, kam nekā nav un kāds atsaldēts kretīns savus žvankstošos četrkājainos draugus uzsūtīs virsū, lai tie sadalītu pa reizinātājiem tos nelaimīgos , kam tiek rīdīti virsū.

  AtbildētDzēst